Ordbog             

Fritekst søgning :

Stikord Beskrivelse
deplacement
(-et, -er): Vægten af det totale element: Skrog plus indhold.
Et skibs vægt, der er lig opdriften, og den findes ved at gange vandets vægtfylde med rumfanget af den nedsænkde del af skroget.
displacement is the volume of water displaced by the vessel measured in a unit of volume as m3, or the weight of the quantity of water displaced by the vessel expressed in tons.
[BES p.157]

Deplacementet deles i:
egenvægten, der er vægten af skrog og udrustning, samt
dødvægten, der er vægten af ladning brændselsolie, ferskvand, ballast, proviant og stores.
Deplacement opgives normalt i tons.
displacement.
Fra 1850c. kendes på engelsk også udtrykket Centre of Cavity, the centre of that part of the ship's body which is immersed. [NEM, ODS, ODSS2, OED, SKT02-I p.53, TMO, WOL]

deplacementets tyngdepunkt. "Deplacementets Tyngdepunkt er Benævnelsen for Tyngdepunktet af den bortskudte Vandmasse, eller af det Volumen, som optages af den i Vandet indsænkede Deel af Skibet. Dtes Beliggenhed afhænger derfor af Skibets ydre Form nedenfor Vandlinien, og da denne er symmetrisk med Hensyn til Diametralplanet, maa det, saalænge Skibet er paa ret Kjøl, ligge i dette Plan, medens det iøvrigt skifter Beliggenhed deels efter Skibets Krængninger og Duvninger og deels efter dets forskjellige Dybgaaende."
centre of gravity for the displacement of the ship.
[LUS p.6, KEN2 p.15f]  Kilder