Ordbog             

Fritekst søgning :

Stikord Beskrivelse
drægtighed
(-en, -er): Laste- el. bæreevne. Rumfanget af det indre rum, der er beregnet til føring af ladning. Det blev tidligere beregnet i læster eller kommercelæster og derefter i registerton. I dag som et ubenævnt tal, der ikke direkte kan relateres til et bestemt rumfang, mens ladningens vægt udtrykkes i tons. Se registertonnage.
Det skulle allerede efter [FUN] 1852 indhugges i storlugen.
tonnage // burthen.
burthen of a ship // tonnage.
[Röding]
Den foretrukne engelske form er nu "burden", men "burthen" anvendes stadig ofte for et skibs lasteevne.
»Udtrykket bruges også om registertonnage«.
»bæreevne, der angives i engelske tons à 2032 danske pund. Stuverummet angives i engelske Register tons à 100 engelske kubikfod.«
[Schn] giver 1 Commercelæst = 5.200 pund (1817) og regner drægtighed som et vægtmål.
[FUN]: »... et Skibs Evne til at kunde rumme og bære en Last, og denne Evne kan da angives enten ved Størrelsen af dets Deplacements Cubus, eller ogsaa ved det Antal Commercelæster, som Skibsmaaaleren, ifølge de befalede Opmaalingsmethode, finder t Skibets indvendige Rum beløber sig til, ...«
[DMO, DS p.209, FUN, HAR, KOF, OED, SKD2, Schn, S&M, Saint, TMO, TUX, VerV2]

"Ved skibets drægtighed forstaaes, når det gælder maskindrevne skibe, nettotonnagen med tillæg af det rum for maskineriet, der ved beregning af netto-tonnagen er trukket fra brutto-tonnagen. Naar det gælder andre skibe forstaaes ved drægtigheden blot netto-tonnagen."
Uddrag af huskeseddel i skibsmæglers og befragters manuskripthåndbog ca. 1950.

"Ved Skibets Drægtighed forstaas i § 255 (om rederansvar), naar det gælder maskindrevne Skibe, Nettotonnagen med Tillæg af det Rum for Maskineriet, der ved Beregningen af Nettotonnagen er trukket fra Bruttotonnagen, og naar det gælder andre Skibe, Nettotonnagen".
[SOLOV p.78]  Kilder