Ordbog             

Fritekst søgning :

Stikord Beskrivelse
dødsfald
(-et, -): [1.] "Skal Assistenten eller Skriveren paa Skibet, alle Domme, Bekiendelser, Vidnesbyrd, som ovenbemældt protocollere, og, nar forlanges, beskreven give, saavelsom, naar nogen ligger paa sit Yderste, i tvende af de anordnede udi Skibs-Raadet deres Overværelse, som Capitainen skal udnævne, lade samle og have Omhue for den Syges Gods og Brevskaber, og, saasnart nogen ved Døden afgaaer, da strax ufortøvet de Afdødes efterladte Gods rigtigen registrere, og Registerings-Forretningen i Protocollen indføre, og af Samtlige lade underskrive.

2. Maae intet sælges af alt det, som saaledes af den Dødes Gods er registreret, underhaanden, enten det er paa Hen-Reysen eller paa Hiem-Reysen til Kiøbenhavn, men efter samtlig Skibs-Raaders Foranstaltning auctioneres for Masten offentlig, og tilslaaes den Mestbydende, og derover behørig Rigtighed ved Dag og Datum holdes, paa det den Afdødes Arvinger kan vederfares Ret; og ifald noget ei bliver solgt, saasom den Afdødes Førings-Gods, hvilket efter Reedernes Foranstaltning usolgt Arvingerne til Beste maae hiemføres. Om Eieren døer paa Hiem-Reisen, da skal Assistenten flittigt agtpaagive, at den Afdødes Gods vorder vel tilseet og forvaret, hvormed Deks-Officererne og andre vedkommende efter Beskaffenhed skal have flittig Indseende, at intet af den Afdødes Gods enten bortgives eller forkommes, men alting dermed rigtig tilgaaer, med mindre de dertil selv ville svare." (1797)
death.
[ART p.9f]  Kilder