Ordbog             

Fritekst søgning :

Stikord Beskrivelse
agterstævn
(-en, -e): I træskibe rettømmer, hvis underste del er tappet ned i kølens overkant og øverste del fastgjort til bjørnene el. hækbjælke og vorp.
sternpost.
[HAR, Röding]
"Agterstevn. Denne dannes enten af et Rettømmer eller, naar det er til et stort Skib, af et saakaldet Agterstevnstræ. Agterstevnen er bredere i Underenden end i Overenden. Underenden staaer ovenpaa Kjølens Overflade og gaaer med Tappe ned i Kjølen, Overenden staaer enten i Forbindelse med Bjørnene, dersom Skibet skal have et rundt Speil, eller med Hækbjælken og Vorpene, dersom Speilet skal være fladt."
[FUN]

I stålskibe en jerndrager anbragt nær det lodrette og ofte bæresøjle for rorets beslag.
stern // sternpost // stern frame (for stålskibe).
"Det Rettømmer, i Jernskibe den Jernramme, som staar pa Kølens Agterende, og paa hvis Agterkant Roret er anbragt."
[1909-instr. p.65]
"Det Tømmer, som staaer paa Kjølens Agterende, og paa hvis Agterkant Skibets Ror er befæstet, og hvis Høide naar op til tæt under Rorpinden."
[1867-instr. p.39]
The earlier vessels had what is called a square tuck - a flat stern with a sharp edge where the bottom planks joined it.
[Mr.Pepys Navy p42].
"tuck. That part of a ship where the ends of the bottom planks meet under the stern or counter."
[CLF p.03.08]
agterstævnens bagkant, agterdelen af agterstævnen.
back of the stern-post // back of the post.
[HAR, Röding]
agterstævnens hældning.
rake of the stern.
[HAR]
agterstævnens skjønsning.
bearding of the stern.
[HAR]

indre agterstævn, "kaldes den tredie Agter Stevn der sidder inden paa Mellem Stevnen og rækker op til underste Hæk-Biælke, den har Hag paa sig som griber over Vurperne."
[KOF]
inner stern post // false stern post.
[KOF]
"length of timber mounted along the fore side of the stern-post, strengthening the stern and holding the transom".
[CLF p.03.08]

op- og nedstående agterstævn.
a stem right down upon the keel.
[Röding]

"Agterstævn af støbestål. Der anbringes rorstoppere på agterstævn.
Beskyttelsesstykker af zink anbringes forsvarligt fastgjort på agterkant af skruestævn, særlig svære zinkstykker ud for skruebladenes spidser, alt til rederiets godkendelse."
(1954) (1954) [10542 p.30]

Agterstævnens form
Agterstævne på træskibe kan have flad stævn, elliptisk stævn, rundet stævn med flere typer. De tre nævnte er kaldet hhv.:
flat or square stern, elliptical stern and rounded stern. [NEP, vol.55, NEP 1995 p.252]
Den flade stævn er vinkelret på skibet længdeakse, men kan godt have en hæling i forhold til lodret.
Den elliptiske stævn danner i det vandrette plan en del af en ellipse med midterakse i diametralplanet.
Den rundede stævn danner en del af en cirkelbue med centrum et sted på diametralplanet. Også de to sidstnævnte former kan have en hældning i forhold til vandret.

Agterstævnens bygning i træskibe
"I Skrueskibe benyttes to Agterstævne: Rorstævnen og Skruestævnen, som imellem sig danne Skruehullet. Den sidste af disse bestaaer af en Forbindelse af flere Træer: Inderstævnen, Agterstævnen og Yderstævnen. Yder- og Agterstævnene samt Rorstævnen naae indtil øverste Dæk, Inderstævnen til Batteridækket.
Skruestævnene have udfor Skrueaxlen en større Tykkelse, for at der kan blive tilstrækkeligt Træ omkring det Metalrør, som omgiver Skrueaxlen.
Skruens Pander hvile i to Stole af Metal, som ere befæstede til Stævnene. Stævnene samles til Kjølen ved Tapper i denne og ved Agterstævnsknæet, desuden ved et svært Metalknæ, som omfatter dem alle tre, og endvidere er et Svalejern eller Stævnskinne anbragt melllem Kjølen og Rorstævnen."
[LUS p.50]

Agterstævnens bygning i jernskibe
"Agterstævnen blive i Skrueskibene forenede med den agterste Deel af Kjølen, saaledes at de i Forbindelse med et Topstykke danne en Ramme, som omgiver Skruehullet. I Almindelighed er hele denne Forbindelse sammensveiset, men ved meget store Skibe befæstes Skruestævnen med Svalerumpe i Kjølen.
Stævnene naae foroven til Batteridækket, til hvis Bjælker de ere samlede. I Skruestævnen er et Hul til Skrueaxlen, og Stævnen har derfor en større Tykkelse paa dette Sted; en lignende Udvidelse findes ogsaa paa Rorstævnen, naar Axlen har Pandeleie paa denne.
Til Rorstævnen ere Rorlykkerne smedede; den underste af disse er i Forlængelse af Kjølen.
Den Deel af Kjølen, som er mellem Stævnene, giver man en ringe Høide, for at Skruen kan faae en større Diameter. Den har tillige en betydelig Brede for at modvirke de Sidebevægelser, som fremkaldes ved Skruens Omdreininger."
[LUS p.60f]

The stern - The lowest part of the stern is fined down somewhat more than the forepart so that the water can reach the propeller more easily, and the narrow floor plates extend right up beyond the stern tube, through which the propeller shaft extends out to the propeller. Above this there are stringers and tiers of beams as in the forepeak. In the uppermost broad part of the stern is space for accommodation and steering engine.
The stern frame itself forma s clear-cut stop for the hull... The lowest part of the stern frame extends a few frame spaces forward to provide a good connection to the hull, and it often extends below the propeller to the lower edge of the rudder, giving it support.
Higher up on the stern post is the boss carrying the stern tube with the propeller shaft. The upper part bends aft and extends into the lower part of the stern, so that stern post and stern support each other. The rudder stock passes through here so that there is a connection from the steering engine to the rudder
."
[Hempel p.24]
 Kilder