Ordbog             

Fritekst søgning :

Stikord Beskrivelse
farligt gods
Betegnelse for ladning, "hvortil der skal stilles særlig krav til emballering, mærkning, dokumentation, håndteringg, stuvning, separering, uddannelse af personel samt i visse tilfælde særlige konstruktive krav til skibet.
Man kan også betegne farligt gods som stoffer eller genstande, der gennem fysiske eller kemiske egenskaber frembyder uacceptable risici eller farer for mennesker, dyr, miljø m.v. under håndtering og tramsport, såfremt de særlige sikkerhedsmæssige krav ikke er opfyldt."
[NYTfSØF 4/1990]
Farligt gods opdeles i klasser efter faremoment og beskaffenhed, fx. klasse 2 gasser, klasse 8 ætsende stoffer. Regler for klassificering, pakning, forholdsregler ved uheld m.v. findes for søtransport i IMOs værk Dangerous Goods Code, der jævnligt kommer i nye udgaver.
dangerous goods // hazardous cargo // hazardous substance.
Ved transport af farligt gods udfærdiges erklæring om transport af farligt gods FIATA SDT el. tilsv. dokumenter.
dangerous goods declaration.
[ABC, roro1, SKT81 p.391, SKTMed.376/1983]  Kilder