Ordbog             

Fritekst søgning :

Stikord Beskrivelse
finkenet
(-tet, -): 1.
Net udspændt mellem støtter oven på bakken, kobryggen, kulen eller skanseklædningen. På orlogsskibe kunne mandskabets køjetøj placeres her som værn mod geværkugler og sprængstykker under kamp.
"Finkenetter kaldes de Netter der hænger langs Reylingen rundt omkring et Skib, hvorudi Manskabets Køyer bliver Lagte og Stuede paa en Maade at de giøre et Brystværn for Folkene paa Dækket." [KOF]
"Paa Krigsskibenes Reiling er befæstede Jernsceptere, hvori der ligge Trælønninger. Paa disse og Skibets Reiling ere, saavel inden- som udenbords, fastspigret malet Seildug, kaldet Finkenetter. I disse ligge Mandskabets Køier om Dagen; de tjene desuden til Beskyttelse mod Skraa og Musketkugler. Finkenetterne gaae rundt om hele Skibet og om Agterkanten af Kulen, samt paa Linieskibe paa Forkanten af Hytten."
[DMO]
"Paa Relingen haves to Rader Jernsceptere med flere Huller i, hvorigjennem Liner blive dragne der samlede kaldes Lendingen. Undertiden er den øverste Lending af Træe, i saa Tilfælde ere der Kjæber i den øverste Ende af Scepterne til at lægge den i. I Finkenettet gjemmes Mandskabets Køier hvorved det tillige tjener til Brystværn i Bataille. Paa Orlogsmænd haves desuden Finkenetsklæder, hvilke ere malede Seildugs Presendinger, der ere spigrede til Siden, med et Løst Overfald, i hvis Kanter ere Huller, hvorigjennem det med Stropper fastgjøres til Siden af Finkenetsklædet."
[Schn]
netting // breastwork netting // gangway netting // waist netting // quarter netting // hammock netting.
netting.
[KOF, Röding]
[DSF p.166, H&S80 p.33, ORL p.409, SøFolk, SØM22 p.268, TUS p.38 + 99, TUX]

2.
Kantstillet planke over lønningsplanken. Oven på finkenettet er der ofte lagt yderligere en finkenetslønning.
[VerV2]  Kilder