Ordbog             

Fritekst søgning :

Stikord Beskrivelse
flag
(-et, -): 1.
Symbol for nation. Ofte et rektangulært stykke stof med mønster i forsk. farver el. et tegnet og påsyet motiv. På skibe føres nationalflaget agter på et flagspil el. under gaflen. På mastetoppene el. under sallinger føres gæsteflag for fremmed nation og i stævnen kan føres en gøs, et lille flag på en kort flagstang fx FN-flag.
national flag // ensign // colours.
Det britiske flag: Union Jack.
Fritidsfartøjer fører i England: the red ensign.
Symbol for institution, rederi, selskab etc. flag // banner.
En længere tekst om flaget har sin egen fil.

»Flag: et af tynd Dug og forskiellige Farver Veyende Tægn, som et Skib fører agter, for at viise af hvad Nation det Skib er, som fører det, hver Nation har saaledes sit særskildte Tægn der føres af dets Skibe.«
Citat fra Koefoed: Dansk Søe Ord-Bog, 1780c.
[KOF]

"Et Flag er syet af Haardug, og giver tilkjende ved Farven, Figuren og Stedet, hvor det heises, ligesaavel til hvilken Nation, Skibet hører..."
[FUN]

E. ON flaki = fletværk med ris = bred og flad; fra germ. fflaken - ffleogan = to fly or float in the wind [FOW]

Dannebrogs udseende
Reglerne for det danske flags udseende stammer fra Forordning om Couffardie-Skibes og Commiss-Fahrernes, samt de Octroyerede Compagniers Skibes, Flag og Giøss, samt Vimpler og Fløye. Forordningen blev givet af Frederik V den 11. juli 1748.

Et Dannebrogs dimensioner (stutflag) skal været, så forholdet bliver 7 : 9¼, hvor de sidste ¾ er beregnet for slitage.

Farven på Dannebrog
Stutflagets farve er ikke angivet nærmere. Orlogsflaget skal have en dybrød farve noget mørkere end Dannebrog. Orlogsflagets farve kaldes også for kraprød og det almindelige flags for dannebrogsrød.

Dansk flag
Dansk flag - se også Dannebrog - har været brugt til søs som stutflag og som splitflag.
Splitflag:
Splitflaget er anvendt af flådens skibe fra før Christian IVs tid, men reglementeret først fra 1630-03-27. I Søkrigsartiklerne fra 1752 er brugen af Dannebrog med split beordret. Herefter kaldes splitflaget ofte for orlogsflaget.

Foruden orlogsflåden kan danske udenrigsrepræsentation også føre "rent" splitflag, dvs. splitflag uden yderligere mærker. Tidligere, mens de nævnte områder var danske, kunne også Grønlands amtmand, Islands minister, Vestindiens guvernør og Færøernes amtmand føre rent splitflag.

Statens fartøjer og orlogsflådens skibe har vist splitflaget, mens handelsskibe har benyttet stutflag med visse undtagelser for skibe med særlig tilladelse. Når andre skibe end flådens skibe har benyttet splitflag har dette ofte haft et ekstra mærke. Se yderligere i separatfilen.

Flagtyper
agterflag, kampagneflag. ancient, ensign or colors of any nation.
[Röding]
blodflag. bloody ancient.
[Röding]
Ordet ancient er ikke en fejlskrivning for ensign, men brugtes tidliger. Oprindeligt er det dog en fejlfortolkning af ordet ancient.
[JM, OED]
fredsflag, hvidt flag. flag of truce.
[Röding]
frit flag. "Ogsaa mindre fartøjer som DIE LERCHE foretog foruden rejser i Østersøen også sejlads på England, Hollnad, Frankrig og Middelhavslandene, hvor de under de mange koalitionskrige i napoleonstiden høstede de store fordele af sejlads under frit flag." [7003 nr.19]
kampagneflag sættes på krigsskibe for at vise sin nationalitet.
ensign.
[DMO, HAR]
Kompagniflag. Visse handelsselskaber og andre institutioner har haft ret til at føre særlige flag. Kompagniflag =
company ensign.
[Saint]
Koffardiflag - handelsskibes flag, der på [DMO]s tid var et dannebrog med kongens navnetræk i midten. I dag er dansk koffardiflag lig dannebrog. merchant flag.
[DMO]
kommandoflag. Flagofficeres flag, dvs. admiralitetsflag [DMO, HAR].
flag.
[Röding]
kongeflag. Et orlogsflag med kongens våben i midten.
[DMO]
lodsflag. Enten det signalflag et skib sætter for at tilkalde lods = signalflag G; eller det signalflag et skib sætter, når der er lods om bord = signalflag H; eller det særlige lodskendingsflag, som et lodsfartøj sætter for at vise andre skibe, at det har lods om bord.
Før der var faste signalflag for lods, kunne man tilkalde lods ved at sætte et flag fra fortoppen under anduvning. pilot flag.
lystyachtflag. "Dette flag, der består af det danske orlogsflag med bogstaverne Y.F. i gult i den øverste firkant nærmest stangen, kan herefter føres på sådanne, herboende danske tilhørende dæksbåde (halvdæksbåde), som udelukkende er bestemt til lystfart.
Statsministeriet, den 11. oktober 1957."
yacht flag.
[TS62 p. 189]
nationsflag. national ensign // colours.
[DMO, HAR]
orlogsflag. Det særlige dannebrog, som marinefartøjer anvender.
pischarflag, pascharflag. signal for a general council.
[Röding]
Signalet sættes på et kommandoskib for at tilkalde de øvrige skibschefer til konference eller krigsråd. Flaget var på hollandske skibe en gang et blåt flag, der også kunne anvendes til at kalde alle om bord før afgang.
[JM, Röding]
signalflag.
signal flag.
splitflag.
swallow-tailed flag.
splitflag.
flag terminating in two ends.
[Röding]
stutflag - det almindelige dannebrog.
square flag.

Flagning
Flag i sjov er visning af et flag sammenholdt på midten, liggende timeglasfacon, som tegn på, at skibet er i nød. Engelske skibe viser Union Jack med nederste del øverst.
ensign with a waft // flag in a waft.
[DMO, HAR, KOF, Röding, Saint]
Flaget i Sjov. " Et Flag heist i Sjouv er et sammenrullet Flag efter Længden, sammenholdt med nogle Fangninger eller Mulestik, og heist som Signal enten for at kalde Skibets Fartøier ombord, eller for at give tilkjende for andre Skibe, at man er i Nød og behøver Hjelp."
[FUN]
flage på halv.
flag at half mast .
[KSL]
flagning over toppene = festlig flagning. Ved festudsmykning af skibe, fx ved stabelafløbning, jomfrurejser etc. kan signalflagene sættes i forlængelse af hinanden fra forstævn over mastetoppene til agterenden.
dressing ship.
[KSL, MacMillan Handbook 1984p188ff]
hejse et flag.
hoist a flag.
[Röding, Saint]
parlementarflag. Flag brugt som signal til modpart om ønske af forhandling.
flag of truce.
[Saint]
pynte med flag.
dressing a ship.
[HAR]
stryge flaget. Hale flaget ned som tegn på overgivelse.
strike the flag.
[Röding, Saint]
sørgeflagning. "Sørgeflagning kan kun finde sted, når fartøjet er til ankers eller i havn.
Kun yachtflaget sættes som sædvanlig i top og hales derefter på halv. Sørgeflagning foretages kun på den dag, hvor den pågældende begivenhed finder sted, bliver bekendt eller højtideligholdes.
Forinden flaget nedhales, hejses det først på hel stang."
mourning flag.
[TS62 p. 192]
vaje, lade et flag vaje.
display the flag or colours.
[Röding]

» I det ottende glas lod generalen det blå flag vaje.«
[MHT1/1995 p.4]
»... seven top armours (painted cloths for the tops)..«
[Mr.Pepys' Navy-9]
[BÅD1/1993, TUX.]

2.
Signalflag. Se signalflag

3.
Synonym for et land. »Hvilket flag fører det?«
[TUX]  Kilder