Ordbog             

Fritekst søgning :

Stikord Beskrivelse
forhudning
(-en, -er): 1.
Klædning lagt uden på et skibs plankesider under vandlinjen for at forhindre ormeangreb på skroget.
Forhudningen var tidligst billigere planker eventuelt med et lag tjærepapir forstærket med hestehår mellem skrog og forhudning. Senere blev der benyttet metalplader af kobber eller zink til forhudning.
Også kaldet metalhud.
sheathing.
"Forhuudning, kaldes den Klædning der lægges uden paa den faste Huud af et Skib under Vandet for at befrie den for den skadelige Søe Orm. Skibe forhuudes almindelig enten med Kaaber Plader eller med tynde Fyrre Planker."
[KOF]

"many ships were so crank that girdling and firring - which was the process of fixing an additional layer of planking along the waterline - only… ".
[Mr.PepysNavy p.45]
Metalplader, oftest kobber, der sættes uden på træskibssiden under og i vandlinien for at forhindre angreb af borebiller, begroning etc. samt også forstærke i issejlads.
[KUSK p.73, MHVT p.38, Schn, SøFolk, TUS p.213, TUX, VerV2]

"Skal Skibet have ny Metalhud, beregnes Erstatningen saaledes, at der fra, hvad det koster at underlægge en ny Hud af samme Materiale og af samme Vægt, som den gamle havde, da den var ny, fradrages Metalværdien af den beskadigede Hud, hvorefter Restbeløbet godtgøres med et Fradrag for Kobber eller Yellowmetal af 1/60 og for Zink eller andet Metal af 1/30 for hver hel Maaned..."
[SOLOV p.63]

"For at forhindre Søormen fra at angribe Skibets Yderklædning og for at give denne en glat Overflade beklædes Skibets Bund med en Hud af Kobber- eller Metalplader. Kobberet foretrækkes som det varigste, og tillige fordi det holder sig renest, idet det paa Grund af sin Blødhed slides saaledes af Vandet, at dets Yderflade efterhaanden afskalles, hvorved Ureenhederne samtidigt borttages.
Kobberpladerne ere omtrent ½ Linie [Linje = 1/12 tomme] tykke, ved Forstævnen ere de noget sværere. De anbringes i flugtende Range og paasættes med Metal-Forhudningssøm, efterat et Lag Karduspapir er anbragt paa Skibssiden, som paany er oversmuurt med Steenkulstjære."
[LUS p.56f]

[FALC]skriver, at kobberforhudning blev indført i England med første skib i 1758, mens Percy i sin bog Metallurgy: fuel, fireclays, copper, zinc and brass skriver, at han kun har fundet dokumentation for forhudning fra 1761, hvor et skib fik belægningen, det næste i 1765 og det tredje i 1770.
[Min kilde er et udklip fra Lloyd's Register, men desværre uden årstalangivelse]

bespigre forhudningen.
nail the sheating with filling-nails. [Röding]
kobberforhudning.
copper sheathing.
spigerforhudning.
sheathing with scupper nails // doubling-nails.
træforhudning.
sheathing of deals // wood-sheathing.
[HAR, Saint]
udstoppe forhudningen.
apply the sheathing-hair to a ship's bottom.
[Röding]
Dvs. udstoppe med papir belagt med hår mellem klædning og forhudningsplader.

2.
Fordobling af skibets plankerange omkring vandlinjen for at forbedre stabiliteten ved en breddeforøgelse af skibet.
doubling.
[Röding]

forhudning af roret. Beklædning af rorets undervandsoverflade med slidbrædder.
back of the rudder // doubling.
[Röding]  Kilder