Ordbog             

Fritekst søgning :

Stikord Beskrivelse
forstævn
(-en, -e): 1.
Forreste del af skibet, der i siderne agterefter går over i boven.
Forreste stævn. Konstruktion af træ el. stål der danner skibets forende. I træskibe specielt det stykke tømmer, der danner forbindelsen fra kølen og vertikalt el. skråt op over vandlinien til bovsprydet/judasørerne.
"Det Krumtømmer, som gaaer fra Kjølens Forende op til Bougsprydets Underkant, og hvortil den forreste Deel af Skibets Yderklædning er befæstet."
[1867-instr. p.39]
"Det Krumtømmer, i Jernskibe den Platjernsskinne, som gaar fra Kølens Forende opefter, og hvortil den forreste Del af Skibets Yderklædning er befæstet."
[1909-instr. p.65]
"For-Stevnen kaldes de Træer der giør den forreste Ende af et Skib, og ere som en Forlængning af Kiølen der reyser i Veyret for at ende Skibets Bygning."
[KOF]
forstævnen - stem - kan være udfaldende eller lodret.
[Röding]
Den kan under vandlinjen være dannet fremadrettet i en bulbstævn, en cylinderformet vandretliggende kostruktion afrundet fortil.
bulb nose.
[Saint]
forstævnens fald. Forstævnens vinkel med det lodrette plan oprejst på kølen.
the rake of the stem.
[KOF]
indre forstævn, "eller Slemholtet, kaldes det Træe der ligger inden paa Forstævnen, og paa hvis øverste Ende Judas Ørnene ere befæstede."
apron.
[KOF]

lodret forstævn.
bluff headed ship.
[HAR]

"Er en Sammenføining af Træer, der undertiden danne en jævn Forlængning af Kjølen. Forstevnen er sammensat af Krigens opstaaende Arm og eet eller to Træer, efter Stevnens Størrelse. Paa Stevnens Forflade er Skjæget og Yderkrigen fastboltede, og i den Sider er udhugget en Spunding, hvori Forenderne af Plankerne og Krumtømmerne i den udenbords Klædning gaaer ind." [FUN]
"Et noget krumt dannet, solid Stykke Træ, der i nogen Vinkel er lasket og boltet til Forenden af Skibets Kjøl, ved Hjælp af krigen...
Forstævnens Længde regnes fra Bugspryddets Underkant til Knækket ved Kjølens Underkant, dens Tykkelse og Brede er i Almindelighed ligestor med Kjølen." [DMO]

Forstævnens bygning i træskibe
"Forstævnen forenes til Kjølen ved et Krumtømmer eller Knæ, som kaldes Krigen. Til dette laskes Forstævnen, som kan være i een eller flere Længder og naaer til Bougsprydets Underkant. I denne er Spundingen til Klædningsplankernes Forende hugget. Boltene til Vaterstagene anbringes ogsaa deri. Udenfor Forstævnen kommer Yderkrigen, som støder til Straakjølen; dennes Forlængelse kaldes Yderstævnen, paa hvilken Gallionsfiguren anbringes."
[LUS p.50]
stem post: strong timber forming the foremost part of the ship's frame. The post rises from the keel and in larger ships it is usually made up of several pieces of timber scarfed together.
[CLF p.03.07]

Forstævnens bygning ved jernskibe
"Forstævnen tildannes ved Smedning; den er gjerne afrundet paa Forkanten og har Section efter de forskjellige Vandlinier. Spunding benyttes ikke - undtagen naar Skibet er bepandsret - da Klædningsplankerne naae til Stævnens Forkant.
Stævnen har 3 Rækker Naglehuller. Til den fremspringende Kjøl forbindes den paa lignende Maade som Kjølstykkerne indbyrdes, og, er der en Pladekjøl, udsmedes Stævnen fladt forneden og nittes til Indersiden af denne.
Foroven naaer den til Underkant af Sprydet. Dens Forbindelse med Skibet forstærkes ofte ved et langskibs Skod, som er befæstet til det forreste vandtætte Skod. I Stævnen er da en Afsætning, som giver Anlæg for Skoddet."
[LUS p.60]

2.
Tømmerstykke, der boltes på indersiden af stævnen, inderstævn, for større styrke, samt tjener til forbindelse mellem forstævn og køl.
apron // curved timber fixed behind the lower section of the stem immediately above the leading end of the keel // a reinforced timber boltes to the after side of the stem.
[Saint, CLF 03.07, SOT p.8]
forstævnens spring, dvs. forstævnens hældning i forhold til lodret.
rake of the stem.
[HAR, Saint]
forstævnens fald.
rake of the stem.
[DMO, FUN]
 Kilder