Ordbog             

Fritekst søgning :

Stikord Beskrivelse
højde
(-n, -r): 1.
Himmellegemers højde. Vinkelmål.
altitude.
[Röding, Saint]
The angular distance of a celestial body above or below the horizon measured along the great circle passing through the body and the zenith. Altitude is 90 deg. minus zenith distance.
tage en højde, dvs. måle et himmellegemes højde.
make an observation of altitude // observation of the sun's altitude.
[KOF, Röding, Saint]
apparente højde. Den observerede højde rettet for kimingdaling. Dvs. den vinkel, som synslinjen til himmellegemet danner med det vandrette plan.
apparent altitude.
beregnet højde. Dss. den midtpunktscentrale højde og den værdi, der anvendes i stedlinjeberegninger.
true altitude.
centrale højde. Den lokale højde rettet for parallaksefejlen. Dvs. den vinkel, som den rette linje fra jordens centrum til himmellegemet danner med horisontplanet.
central altitude.
lokale højde. Den apparente højde rettet for refraktionen. Dvs. den vinkel, som den rette linje fra observatøren til himmellegemet danner med det vandrette plan.
local altitude.
midtpunktscentrale højde. Den målte højde rettet for alle fejl, kimingdaling, refraktion og parallakse og for himmellegemets halve diameter.
centre altitude.
observeret højde. Den højde man aflæser på vinkelmålingsinstrumentet og har rettet for instrumentfejl.
observed altitude.
[ASAL, GLOS, NAV1 p.191ff, NAV6 p.234ff]

2.
være på højde med noget.
be in the latitude of something.
[Röding]
have højden af et forbjerg eller næs.
weather a cape.
[Röding]

3.
tage højde for, være forberedt på, være forudseende, fx ved sejlads tæt på land at sørge for tilstrækkelig højde på sejlskibet, til at en pludselig ændring i vind eller strøm ikke bringer skibet i fare for at gå på grund etc.

4.
i forbindelse med kryds: være tilstrækkeligt mod vindretningen til at kunne foretage sin manøvre uden at drive ned mod fare el. andet uønsket position.
have allowed for leeway // height. The vertical distance between the top of an object and its base. On Admiralty charts used in the sense of elevation above the MHW.
"… en båd, der gennem roret sender signaler om perfekt balance, giver fornemmelse af, at den sejler bedst mulig højde og fart under de givne vejrforhold."
[ABC, BÅD2/1992 p.12, TUS p.87, NP100]

5.
afstandmål.
Højde på bjerg.
altitude. The angular distance above the horizon.
[OSS, BOW2, OSD]
eleveation. The vertical distance of a point, usually on the surface, above a datum. 'Height' is used for points on or above the surface.
[BOW2]
højde under bro.
clear headway // clear headroom // vertical clearance.
barometrets højde.
reading of the barometer.
[S&M, TUR]
være på højde med.
off … // be abreast of.
højde ved lavvande.
drying height.
[KortA]  Kilder