Ordbog             

Fritekst søgning :

Stikord Beskrivelse
ankertov
(-et, -e): Tov eller trosse anvendt som forbindelse mellem skib og anker:
cable.
Slåningsmetoden var »kabellagt«: cablelaid from the righthand-laid hemp ropes = water-laid. Dimensionen var sædv. 1/2 tomme omkreds per fod bredde af skibet. Skibe over 150 Com.læster anvendte tove med 14-15 tommer omkreds Længden var som reberbanen kunne levere - en kabellængde (var. lgd. i UK = 183 m). Ankertovet kunne ende med parterne tilspidsede i »hundeender« for at lette sammensplejningen af flere længder, idet splejsningerne ofte måtte opgås, når tovet skulle føres rundt og gennem klys.

"De Touge der bruges til Sværankrene kaldes Sværtouge; de blive slagne paa følgende Maade: Flere Garn slagne sammen udgjør en Dugt (Garnenes Antal bestemmes efter Tougets Førlighed). Tre Dugter slagne sammen udgjør en Kordeel, og tre Kordeler udgjør et Sværtoug. I Rummet indeni et 4 slaaet Toug bliver lagt en Dugt. Fouterne blive opfyldt med Brandgods, hvilket kaldes Kalve.
I Enderne af ethvert Toug, sees de dobbelte Parter af Garnene hvor Dreieren har siddet, da Touget blev slaget; Disse kaldes Hundender; paa dem kan altsaa sees om et Toug er kappet eller ei.
Enderne af Touget kattes, og i Enden gjøres et Øie der kaldes Hundsfot, hvori en Stjert sættes.
Tougenes Antal bestemmes efter Skibenes Størrelse. Linieskibe have otte Touge: Dagligtouget bestaaer af 3, Tøiet 2, Pligten 2 og Læggeren 1; (hvert Toug er 110 Favne langt). De placeres enten paa Banjerne, eller i Lasten i Kabelrummet saaledes:
Dagligtouget om Styrbord skudt imod Solen, farer op af Storlugen om Bagbord igjennem det Bagbords inderste Klyds, op og stikkes i Ankeret. Den underste Tamp af Touget gjøres fast om Stormasten med Rundslag og Hjertebændsel.
Om Bagbord ere to korte Kouse; den agterste, Pligten bestaaer af to Touge, hvis underste Tamp Gjøres fast ligesom Dagligtouget.
Den forreste Kous bestaaer underst af Læggeren, derovenpaa Tøiet, hvis underste Tamp ligeledes fastgjøres om Masten, den øverste Part op af STorlugen om Styrbord, igjennem det Styrbords inderste Klyds, op og stikkes i Ankret.
Pligten og Læggeren stikkes ei i Ankerne førend de skal bruges.
I Fregatterne haves 7 Touge: Daglig bestaaer af 2½ Toug skudt op imod Lasten imod Solen, det spledses sammen til Pligten før den skydes hen. Om Bagbord underst læggeren, der bestaaer af 1 Toug; derovenpaa Pligten, der bestaaer af 1½ Toug, og udgjør tilligemed Daglig 4 sammenspledsede Touge. Hvor Pligt og Daglig ere spledsede sammen, er Bugten gjort fast om Masten med Rundslag og Hjertebændsel. Oven paa Pligten ligger Tøiet, der bestaaer af 2 Touge.
Alle de Bagbords Touge ere fra den Underste Tamp skudte med Solen, og de Styrbords fra den yderste Tamp imod Solen.
Mindre Skibe have et færre Antal Touge; Brigger have kuns 4. Fra den yderste Tamp ind efter ere gjort 1/4, 1/2, 1/4 og heelt Tougs Mærker paa Tougene, for at see hvor meget Toug man har ude, naar man er til Ankers." [SCHN]

To længder blev sammensplejsede til ashot of cable (gl), mens US-Navy har benyttet dette udtryk også om 1 kabellængde.
ankertovet er svajet klart.
the ship has cleared the cables swinging the right way.
[Röding]
"At slaae et Ankertov." lay a cable.
[Röding]
"Tovet haver en Kinke." the cable has a kink.
[Röding]
"At stikke Portuurlinen igiennem Ringen." Der er tale om pertyrlinen, der fra kranbjælken går gennem røringen og op over kranbjælken til dækket. Når ankeret skal udlægges, sænkes det ned fra kranbjælken, til det hænger i ankertovet, når det falder. Eller det lades falde direkte fra kranbjælken ved at løsne pertyrlinen.
pass the stopper at the cat head through the anchor ring.
[Röding]
Klæde ankertovet. "At trænse Tovet". worm the cable.
[Röding]
Afbøje ankertovet. "At boye Ankertovet op".
To buoy up the cable.
[Röding]
"Tovet staaer meget stivt, der er en stærk Strækning paa Tovet".
the cable grows exceedingly.
[Röding]
"At slæbe Ankertovet efter".
to drag a cable in the ship's wake.
Fra skibet fires et ankertov ud i kølvandet, så det skal medslæbes gennem vandet og derved nedsætter skibets hastighed. Ordbogen angiver tre tilfælde. Det første er den krigslist at bedrage et andet skib, så det tror modparten er en lagsommere sejler end tilfældet er. Når skibene er tæt på hinanden hales trossen ind, og jagten indledes.
Det andet tilfælde er for at afstøtte kursen på et skib, der har mistet en mast, og det tredje tilfælde er i medløbende sø, hvor man under læns også kan afstøtte kursen ved at bremse skibets agterende. [Röding]
"Stoppe Tovet eller giøre Stopperne fast paa Tovet".
to stopper the cable (bør nok være "to stop").
[Röding]
undersøge ankertovet. "At legge under Ankertovet". Funktionen udføres, når det udlagte ankertov skal undersøges for skader. Med barkassen under ankertovet sejles hen langs tovet med dette over båden - op over forstævnen over en rulle eller blok og ud over agterenden på tilsvarende vis.
underrun the cable.
[Röding]
sætte kniber på tovet. " Sejse Tovet med Kabelaringen, sætte Knibere paa Tovet.
nip the cable.
[Röding]

irøre ankertovet = befæste enden af ankertovet til ankeret.
clench the cable.
[HAR]
irøre kabeltovet i varpankeret.
bend the hawser.
[HAR]
E. irøre = indrøre = fastgøre i røringen.

Tovet fra bedding til klys kaldtes the bitter end og tørnene om beddingen the bitter.
Tovene blev stuvet i spirallag, skiftevis udefra indefter og omvendt. De opskudte bugter i kabelrummet kaldtes " tovkovsen " og arbejdet kaldtes to flake el. fake.
De enkelte lag, sheave(s). De blev adskilt af ristværker gratings.
Om kæde, tov el. wire bliver i USA lystsejlads anv. anchor rode.
—> ankerkæde. [DMO] har forklaring om antal og dimensioner = [SEHA]. Om særligt stik til fastgørelse af ankertrosse - se i [OSS] under becue, to.
Iflg. [Röding] var kabeltovet det tyndeste af alle ankertovene, stream cable. Det blev brugt til varpankrene, på helt små skibe benyttedes dog en pertline, hawser.
[DAH103, DMO, Röding, TUS]
Se om ankertov fra 1768. Desuden har [Röding] en længere historisk udredning om begrebet.  Kilder