Ordbog             

Fritekst søgning :

Stikord Beskrivelse
kurs
(-en, -er): 1.
Den horisontale retning i hvilken et fartøj styres. Kurser kan udtrykkes i streger, 1 streg = 11,25°, samt i grader gående fra N = 000° østover til 360°. Kurs anvendes også om den retning, et fartøj kommer frem over grunden, mens der på eng. skelnes mellem course = styringsretningen og track = sporet over havbunden eller i vandet.
course // track.
[KOF]
"... Men da kursen var sat for lægt, løb vi ind til St. Thomas."
[MHT3/1983 p.12]
"He then pricked off the course and distance to his intended landfall ... "
[MM4/1992 p.389]

"Coursen findes, ved at observere, hvad man anlægger paa Compasset, som staaer i Nathuset, det er Hvad Streg eller Grader den sorte Linie i Compas-Daasen, som er i Plan med begge Skibets Stævner, afskiærer paa Rosen fra Nord- eller Syd-Meridianen."
[Louis, 1824, 6. Afhandling].
Standardisering i 1960-1970'erne betød, at notationen for N i grader ændredes fra 0° til 000° på kompasroser, således at alle kurser består af tre cifre.
Tidl. blev kurser også udtrykt i grader per kvadrant N om ad Ø fra 0 til 90° = 000-090°; N om ad V 0 til 90° = 360-270°; S om ad Ø 0 til 90° = 180-090°; S om ad V 0 til 90° = 180-270°. Denne kvadrantnotation fortsatte længst i forbindelse med astronomiske retninger. course angle, der dog ikke definerer gradtypenotationen.
Up to the 18th Century points of the compass were referred to as "courses" "Lay her two courses to the wind!" [ENK p.109]. Course is also used for the square sail set on the lowest yards of each mast.
I kapsejlads kan banen, banestrækningen med alle ben, oversættes til the course.
[SD + 6377 p.34 + 101 + 111, 7179 p.20]
Se også rejseforløb. (1797)
[ART p.34]

Kurser kan udtrykkes som:
beholden kurs. "beholden kurs, der er kursen målt over grunden. Kursen målt i søkortet. Den beh. kurs kan være udtrykt retvisende el. misvisende (rv. kurs, mv. kurs). I [FILE] brugt om resultanten af flere kurser sejlet fra et punkt til et andet.
course made good // track made good // track over the ground // ground track.
devierende kurs. "devierende kurs, dv. kurs, der er retningen udtrykt i forhold til den devierende N-S-retning på kursen. Den dv. kurs er således lig den misvisende kurs minus deviationen.
compass course.
misvisende kurs. "misvisende kurs, mv. kurs, der er retningen udtrykt i forhold til den misvisende N-S-retning på stedet. Den mv. kurs er således lig den retvisende kurs minus misvisningen.
compass course // magnetic course.
retvisende kurs. "retvisende el. sand kurs, rv. kurs, der er retningen udtrykt i forhold til den geografiske meridian = geografisk nord.
true course.
sejlet kurs. "Sejlede kurs ligger altid til læ af den styrede kurs..."
"sejlet kurs, sej. kurs, der er den retning fartøjet kommer frem gennem vandet. Forskellen mellem den beh. kurs og den sej. kurs er strømmens sætning. Den sej. kurs kan udtrykkes rv. el. mv.
course through the water // wake course - by yachtsmen [NIC1 p.300] // course made good through the water // track through the water // water track. Water track + set = track over the ground.
[BRE p. 35]
styret kurs. "styret kurs, st. kurs, der er den retning skibets diametralplan indtager målt i forhold til N-S-linien. Den st. kurs er lig den sej. kurs minus afdrift pga. vindens indvirken på fartøjet. Den st. kurs kan udtrykkes rv., mv. el. dv.
course steered // compass course // course to steer // heading. Heading + leeway = water track.

Udtryk med kurs:
girende kurs. Ustabil kurs.
unstable course // winding course.
[NAV7-79]
have kurs mod. Styre mod et bestemt punkt.
steer for.
holde kurs og fart. Fortsætte sin sejlads uændret ifølge søvejsreglerne, når man er i sigte af andet skib, og dette iflg. søvejsreglerne skal gå af vejen.
keep course and speed.
kompaskurs, den kurs man ligger an på kompasset.
compass course.
kurs op orientering: Orienteringsindstilling af radarbillede, hvor skibets kurslinier altid vender opad på billedet.

course up orientation.
[NAV4 p.58+154+Ny p.129+144]
modsat kurs.
opposite course // reverse course - especially in search and rescue operations.
[EL, SØV p.25]
relativ kurs. Kurs i forhold til et andet objekt, dvs. vinklen mellem de to objekters retninger.
relative course.
[NAV4 p.144]
rigtig kurs: I kapsejlads den kurs et fartøj, efter starten er gået, vil følge for at gennemføre sejladsen hurtigst muligt, hvis ingen andre fartøjer forhindrer dette.
proper course.
[BÅD2/1990, SD, 6377 p.101, 7179 p.20]
sand kurs, dss. retvisende kurs.
course made good.
skærende kurs. Kurs, der skærer et andet bevægeligt objekts kurs.
intersecting course lines.
[SØV p.26]
storcirkelkurs. De kurser, som man på kompasset skal følge for at sejle efter en storcirkel.
great circle course.

Udtryk med verber + kurs
dreje til en kurs. put on a course.
forandre kurs.
alter course // change course.
[EST]
have kurs mod.
be heading for.
[EST]
holde kursen.
keep a course // make good a course.
[SØV p.25]
holde kurs og fart. I søvejsreglernes forstand skal det skib, der ikke skal gå af vejen, holde kurs og fart.
stand-on-vessel.
[EL, SØV p.25]
ligge to streger fra kursen.
be two points off the course.
ligge på kursen.
lie the course.
rette kursen. Rette fra retvisende til misvisende kurs.
correct the course // convert true course to magnetic course.
skifte kurs, forandre kurs.
change course.
sætte kurs mod.
shape the course for.
udsætte kursen i kortet.
lay off the course on the chart.
[NIC1 p.290]
ændre kurs. Dss. forandre kurs.
alter cours // change course.
[DUE, NAV1+2+3, S&M, STYR p.29f, SØV, BOW2, NIC1]
E. lat. currere = løbe. Ældre dk. stavemåde Cours(e).

2.
Den resulterende retning af flere kurser, fulgt efter hinanden for at komme fra et sted til et andet.
track made good // course made good.
Tidl. udtrykt som compound course for resultanten, men nu obs. [ENK p.109]
 Kilder